Breaking News

Nepal Police (नेपाल प्रहरी) Syllabus of Technical Police (प्राविधिक समुह तर्फ)

Google Trends Nepal with Chetan Thapa Magar Presents:

Nepal Police (नेपाल प्रहरी)

Syllabus of different class of exam for:If you like it then support us through,

Like, Share, Follow, Comment and Provide feedbackप्राविधिक समुह तर्फ


नेपाल प्रहरीमा निम्‍न प्राविधिक पदहरुमा भर्ना खुल्ने हुदा निम्‌न पदहरुको पाठ्यक्रमका लागि तल दिइको Link मा Click गर्नुहोस ।


क) प्राविधिक प्रहरी नायव उपरीक्षक (Deputy Superintendent of Police) पदको पाठ्यक्रम
ख) प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक(Inspector of Police) पदको पाठ्यक्रम

ग) प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक(Sub-Inspector of Police) पदको पाठ्यक्रम

घ) प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक(Assistant Sub Inspector of Police) पदको पाठ्यक्रम

१. प्राविधिक प्रहरी नायव उपरीक्षक (Deputy Superintendent of Police)


       i.            प्राविधिक प्रहरी नायव उपरीक्षक (चिकित्सक, नेफ्रोलोजी)
     ii.            प्राविधिक प्रहरी नायव उपरीक्षक (चिकित्सक, ऐनेष्थेसियोलोजी)
  iii.            प्राबिधिक प्रहरी नायब उपरिक्षक (चिकित्सक, MD Internal Medicine)
   iv.            प्राबिधिक प्रहरी नायब उपरिक्षक (चिकित्सक, MD General Practice)
     v.            प्राबिधिक प्रहरी नायब उपरिक्षक (चिकित्सक) जनरल सर्जरी (MS Surgery)
   vi.            प्राबिधिक प्रहरी नायब उपरिक्षक (चिकित्सक) अर्थोपेडिक सर्जरी (MS Ortho)
vii.            प्राबिधिक प्रहरी नायब उपरिक्षक (चिकित्सक) स्त्री तथा प्रसुती रोग (MD Gynae & Obs.)
viii.            प्राबिधिक प्रहरी नायब उपरिक्षक (चिकित्सक) रेडियोलोजी (MD Radiology)
   ix.            प्राबिधिक प्रहरी नायब उपरिक्षक (चिकित्सक) अप्थाल्मोलोजिष्ट (MD Ophthalmologist)
     x.            प्राबिधिक प्रहरी नायब उपरिक्षक (चिकित्सक) नाक, कान, घाँटी (MD ENT)
   xi.            प्राबिधिक प्रहरी नायब उपरिक्षक (चिकित्सक) साईकियाट्रीक (MD Psychiatric)
xii.            प्राबिधिक प्रहरी नायब उपरिक्षक (चिकित्सक) प्याथोलोजिष्ट (MD Pathologist)

२. प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक(Inspector of Police)


       i.            प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (डाइटेटिक्स) पदको पाठ्यक्रम
     ii.            प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (अडियोलोजिष्ट) पदको पाठ्यक्रम
  iii.            प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (रेडियोग्राफी) पदको पाठ्यक्रम
   iv.            प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (चिकित्सक), डेन्टिष्ट्री पदको पाठ्यक्रम
     v.            प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (चिकित्सक), जनरल हेल्थ सर्भिसेज पदको पाठ्यक्रम
   vi.            प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (फिजियोथेरापी टेक्नोलोजीष्ट) पदको पाठ्यक्रम
vii.            प्राबिधीक प्रहरी निरीक्षक (मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट)
viii.            प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (भेटेरिनरी समूह) पदको पाठ्यक्रम
   ix.            प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (विधिविज्ञान समुह Biology उप समुह) पदको पाठ्यक्रम
     x.            प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (विधिविज्ञान समुह Chemistry उप समुह) पदको पाठ्यक्रम
   xi.            प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (विधिविज्ञान समुह Fingerprint उप समुह) पदको पाठ्यक्रम
xii.            प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (विधिविज्ञान समुह Physics उप समुह) पदको पाठ्यक्रम
xiii.            प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (सूचना प्रविधि / कम्प्युटर) पदको पाठ्यक्रम
xiv.            प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (संचार समुह) पदको पाठ्यक्रम 
 xv.            प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (सिभिल ईन्जिनियरिङ समुह-जनरल उप समुह) पदको पाठ्यक्रम
xvi.            प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (बायोमेडिकल इन्जिनियर) पदको पाठ्यक्रम
xvii.            प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (अटोमोबाईल ईन्जिनियर) पदको पाठ्यक्रम
xviii.            प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (हातहतियार उपसमूह, जनरल मेकानिकल इन्जिनियर) पदको पाठ्यक्रम

३. प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक(Sub Inspector of Police)

       i.            प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (स्टाफ नर्स) पदको पाठ्यक्रम
     ii.            प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (अडियोमेट्रिसियन) पदको पाठ्यक्रम
  iii.            प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (रेडियोग्राफर) पदको पाठ्यक्रम
   iv.            प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (फिजियोथेरापी) पदको पाठ्यक्रम
     v.            प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (फार्मेसी असिष्टेन्ट) पदको पाठ्यक्रम
   vi.            प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (ल्याव टेक्निसियन) पदको पाठ्यक्रम
vii.            प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (डाइटेटिक्स) पदको पाठ्यक्रम
viii.            प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (सिभिल समूह, स्यानेटरी उप-समूह) पदको पाठ्यक्रम
   ix.            प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (Dental Laboratory Technician) पदको पाठ्यक्रम
     x.            प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (एनेश्थेसिया अशिष्टेन्ट) पदको पाठ्यक्रमपदको पाठ्यक्रम
   xi.            प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (अप्थाल्मिक अशिष्टेन्ट) पदको पाठ्यक्रम
xii.            प्रा‍विधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (बायोमेडिकल टेक्निसियन) पदको पाठ्यक्रम
xiii.            प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (ईलेक्ट्रिकल ओभरसियर) पदको पाठ्यक्रम
xiv.            प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (अटोमोबाईल ओेभरसियर) पदको पाठ्यक्रम
 xv.            प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (सिभिल ईन्जिनियरिङ समुह सर्भे उप समुह) पदको पाठ्यक्रम
xvi.            प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (सिभिल ईन्जिनियरिङ समूह, बिल्डिङ उप समुह) पदको पाठ्यक्रम
xvii.            प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (सिभिल ईन्जिनियरिङ समुह, आर्किटेक्चरल उप-समुह) पदको पाठ्यक्रम
xviii.            प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (संचार समुह) पदको पाठ्यक्रम
xix.            प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (सूचना प्रविधि / कम्प्यूटर) पदको पाठ्यक्रम
 xx.            प्राबिधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (विधिविज्ञान समूह-जीव, भौतिक, रसायन र फिङगरप्रिन्ट) पदको पाठ्यक्रम


४. प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक(Assistant Sub Inspector of Police)

       i.            प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक (डेन्टल हाइजिनिष्ठ) पदको पाठ्यक्रम
     ii.            प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक (फिजीयोथेरापी असिष्टेन्ट) पदको पाठ्यक्रम
  iii.            प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक (ल्याब असिष्टेन्ट) पदको पाठ्यक्रम
   iv.            प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक (सि.एम.ए.) पदको पाठ्यक्रम
     v.            प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक (सूचना प्रविधि / कम्प्यूटर) पदको पाठ्यक्रम
   vi.            प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक (संचार समुह) पदको पाठ्यक्रम
vii.            प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक (भेटेरिनरी उपसमूह) पदको पाठ्यक्रम
viii.            प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक (हातहतियार उपसमूह, जुनियर मेकानिक्स) पदको पाठ्यक्रम
६. प्राविधिक प्रहरी जवान
       i.            प्राविधिक प्रहरी जवान (संञ्चार) पदको पाठ्यक्रम
     ii.            प्राविधिक प्रहरी जवान (सूचना प्रबिधि/कम्प्युटर) पदको पाठ्यक्रम
  iii.            प्राविधिक प्रहरी जवान (आवास तथा भौतिक ईन्जिनियरिङ्ग) पदको पाठ्यक्रम
   iv.            प्राविधिक प्रहरी जवान (मेकानिकल ईन्जिनियरिङ्ग तथा सवारी) पदको पाठ्यक्रम
     v.            प्राविधिक प्रहरी जवान (केनाइन) पदको पाठ्यक्रम
   vi.            प्राविधिक प्रहरी जवान (हातहतियार(आरमर)) पदको पाठ्यक्रम
vii.            प्राविधिक प्रहरी जवान (स्वास्थ्य) पदको पाठ्यक्रम
viii.            प्राविधिक प्रहरी जवान (बिधि विज्ञान) पदको पाठ्यक्रम
   ix.            प्राविधिक प्रहरी जवान (संगीत विद्यालय) पदको पाठ्यक्रम
     x.            प्राविधिक प्रहरी जवान (मेकानिकल-विपद व्यवस्थापन) पदको पाठ्यक्रम


जनपद समुह तर्फको Syllabus लाई यहा Click गर्नुहोस !!!

No comments